Statut fundacji

     STATUT

FUNDACJI KAPITANA NEMO

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Kapitana Nemo została ustanowiona przez Tomasza Pruszyńskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Anna Zaroń w kancelarii notarialnej w Olsztynie przy ul. Mazurskiej 2/9 w dniu 12.08.2019 Repertorium A nr 1962/2019.

§ 2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 5

 1. Fundacja może używać skróconej nazwy FKN.

 2. Fundacja może używać wyróżniających ją oznak, znaku graficznego oraz pieczęci, jak również odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§ 6

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Różnowo, gmina Dywity.

§ 7

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie realizowania swych celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Fundacja może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, których cele są zbieżne z celami Fundacji.

 3. Fundacja może tworzyć placówki terenowe.

 4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

§ 8

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 9

Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 10

Cele Fundacji oraz sposoby ich realizacji ulec mogą zmianie.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 11

Celami Fundacji są:

 1. działalność na rzecz tworzenia, wdrażania, wspierania i rozwoju programów samorozwoju i samodoskonalenia w celu poprawy efektywności w pracy i jakości życia;

 2. działalność na rzecz rozwoju muzycznego dzieci, młodzieży i dorosłych, promowanie i wsparcie w rozwijaniu talentów.

 3. działalność na rzecz tworzenia i wdrażania programów terapeutycznych z udziałem muzyki, elementów natury i zwierząt;

 4. działalność w zakresie ekologii, ochrony zwierząt; wspomaganie schronisk, lecznic, punktów weterynaryjnych oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; stymulowanie świadomości ekologicznej

 5. działalność na rzecz edukacji i wdrażania źródeł energii odnawialnej;

 6. działalność na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym ich aktywnego wypoczynku i poszerzania wiedzy o świecie;

 7. działalność na rzecz kształtowania intelektualnego dzieci poprzez przygotowanie do późniejszej edukacji;

 8. wspieranie i organizacja przedsięwzięć dotyczących rodzinnych form spędzania czasu, połączonego z elementami edukacyjnymi;

 9. ochrona i promocja zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie programów pro zdrowotnych;

 10. działalność na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, zniedołężniałych, pomoc w finansowaniu leczenia, wspieranie jednostek służby zdrowia;

 11. działalność na rzecz rodziny, organizowanie wszechstronnej pomocy i wsparcia rodzinom potrzebującym.;

 12. działalność na rzecz tworzenia oraz promocji przestrzeni i miejsc przyjaznych rodzinie,

 13. wspieranie, organizacja lub koordynacja przedsięwzięć dotyczących rodzinnych form spędzania czasu, połączonego z elementami edukacyjnymi;

 14. promowanie i nauka postaw prospołecznych, działania na rzecz świadomego uczestnictwa w życiu publicznym;

 15. działalność na rzecz pomocy i aktywizacji, także zawodowej, seniorów, emerytów i rencistów;

 16. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 17. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;

 18. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego.,

 19. działalność edukacyjna, informacyjna, profilaktyczna, doradcza, szkoleniowa, warsztatowa, artystyczna, prozdrowotna, opiekuńcza, wychowawcza i terapeutyczna dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów;

 20. promowanie i rozwój kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

 21. rozpowszechnianie i promocja sportu, rekreacji, turystyki i aktywnego wypoczynku;

 22. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności, wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego.

 23. działalność na rzecz porządku, bezpieczeństwa publicznego, poszerzania wiedzy i umiejętności pierwszej pomocy, samoobrony, postępowania w sytuacjach kryzysowych, przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom;

 24. promowanie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz dialogu w przestrzeni publicznej;

 25. działalność charytatywna i dobroczynna;

 26. promocja i organizacja wolontariatu;

 27. działalność na rzecz integracji europejskiej;

 28. promocja Rzeczypospolitej Polskie j za granicą;

 29. poszukiwanie, rozwijanie istniejących i nowych metod skutecznego i efektywnego zarządzania fundacją w relacji do skuteczniejszego realizowania celów statutowych.

§ 12

Fundacja realizuje swe cele w szczególności poprzez:

 1. organizowanie, finansowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży, prac artystów w kraju i za granicą;

 2. promowanie młodych twórców w kraju i za granicą;

 3. organizowanie konkursów, przyznawanie nagród i stypendiów w zakresie celów statutowych Fundacji;

 4. organizowanie, finansowanie i udział w imprezach muzycznych, wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych;

 5. organizowanie i udział w konferencjach, sympozjach, warsztatach, wydarzeniach artystycznych i panelach dyskusyjnych, a także wszelkich innych wydarzeniach związanych z tematyką zbieżną z celami Fundacji;

 6. organizowanie, realizację i promocję wydarzeń o charakterze integrującym środowiska, grupy, organizacje i osoby, których idee i działania zbieżne są z celami Fundacji.

 7. propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie edukacji muzycznej;

 8. udzielanie wsparcia w zakresie rozwoju osobistego, edukacyjnego, zawodowego oraz nabywania nowych umiejętności i rozwoju talentów dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów;

 9. wspieranie, rozwijanie nowatorskich form działalności kulturalnej, wychowawczej, edukacyjnej, społecznej;

 10. tworzenie, a także rozwijanie istniejących miejsc dla zespołów wychowania szkolnego, przedszkolnego oraz punktów przedszkolnych, świetlic, bibliotek, klubów i czytelni, sali prób muzycznych i teatralnych;

 11. tworzenie, prowadzenie, organizowanie, wspieranie i promocja miejsc przyjaznych rodzinie i miejsc służących integracji społecznej;

 12. działania służące podniesieniu poziomu życia społeczeństwa, rozwojowi kompetencji osobistych i zawodowych, mających na celu godzenie życia zawodowego z osobistym;

 13. działania służące wyrównaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem;

 14. organizowanie wszechstronnej pomocy i wsparcia rodzinom potrzebującym, stosowanie metod niekonwencjonalnych w zakresie pomocy,

 15. wspomaganie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy i ochrony praw człowieka realizowanych przez społeczności lokalne, organizacje pozarządowe i inne instytucje działające na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego;

 16. organizowanie i prowadzenie pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i medycznej;

 17. organizowanie szkoleń i spotkań super wizyjnych dla profesjonalistów świadczących pomoc psychologiczną, prawną, socjalną i medyczną;

 18. działania edukacyjne profilaktyczne i terapeutyczne wspomagające wszechstronny rozwój;

 19. kształtowanie i upowszechnianie kultury oraz twórcze pobudzanie aktywności społeczeństwa poprzez organizowanie warsztatów, spotkań i zajęć dla dzieci młodzieży i dorosłych mających na celu rozwój osobisty w tym rozwój własnych zainteresowań;

 20. prowadzenie edukacji ekologicznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży;

 21. organizowanie spotkań, szkoleń i wymiana doświadczeń, także międzynarodowa, w zakresie ekologii i odnawialnych źródeł energii;

 22. działania służące profilaktyce i promocji zdrowia, w tym prowadzenie akcji informacyjnych, zajęć i konsultacji specjalistycznych;

 23. prowadzenie serwisu internetowego – Social Media, działalności informacyjnej i wydawniczej związanej z działalnością i celami Fundacji;

 24. tworzenie materiałów promocyjnych wspierających realizację działań Fundacji i celów statutowych Fundacji;

 25. organizowanie i promocję wolontariatu;

 26. działalność dobroczynną i charytatywną, wspieranie, inicjowanie i prowadzenie działań zmierzających do realizacji celów Fundacji;

 27. rekrutację, szkolenia i organizację personelu i wolontariuszy niezbędnych do realizacji celów Fundacji;

 28. współpraca z podmiotami i organizacjami uczestniczącymi w systemie ochrony zdrowia w ramach realizacji celów Fundacji;

 29. wsparcie rzeczowe i finansowe dla osób i podmiotów współpracujących z Fundacją;

 30. organizowanie, finansowanie, realizowanie działalności edukacyjnej i oświatowej oraz szkoleniowo-doradczej, w tym coachingu, mających za zadanie przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie działalności statutowej Fundacji, w kraju i za granicą;

 31. udział w akcjach krajowych i międzynarodowych organizowanych przez inne placówki podejmujące działania zgodne z celami Fundacji

 32. pomoc młodzieży i dorosłym w nawiązywaniu kontaktów z firmami zagranicznymi w celu zdobywania i wymiany doświadczeń;

 33. współpraca w ramach realizacji celów Fundacji z organizacjami pozarządowymi oraz organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, w tym udział w rządowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych programach profilaktyki uzależnień, pomocy dla osób bezdomnych, bezrobotnych i potrzebujących;

 34. doradztwo świadczone osobom fizycznym i firmom zamierzającym utworzyć organizacje pozarządowe, a także pomoc w rozwoju istniejących organizacji pozarządowych;

 35. rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, zmniejszanie międzynarodowych różnic ekonomicznych i społecznych, budowanie więzi i współpracy krajowej i międzynarodowej.

Rozdział III

Majątek fundacji

§ 13

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (trzy tysiące złotych) oraz inne środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 14

Przychody Fundacji mogą pochodzić z:
1. Darowizn, spadków i zapisów.
2. Dotacji, subwencji, grantów.
3. Dochodów z darów, aukcji i ze zbiórek publicznych.
4. Odsetek bankowych, lokat, obligacji, nawiązek.
5. Dochodów z majątku własnego Fundacji.
6. Wpłat Fundatora.
7. Odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 15

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na realizację celów statutowych.

 2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji mogą być użyte na dowolną realizację celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 16

W Fundacji zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 2. Przekazywania ich majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 17

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział IV

Władze Fundacji

§ 18

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

Zarząd Fundacji

§ 19

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całokształtem działalności Fundacji zgodnie ze Statutem i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

 2. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa Fundacji.

 3. Fundator Fundacji Kapitana Nemo wchodzi w skład pierwszego zarządu i staje na jego czele jako Prezes Fundacji.

 4. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.

 5. O rozszerzeniu składu Zarządu Fundacji i powoływaniu kolejnych członków Zarządu decyduje Fundator.

 6. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 7. Członkowie Zarządu Fundacji mogą z tytułu pełnienia swoich funkcji otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

 8. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z dniem:

 1. Odwołania przez Fundatora, w szczególności w przypadku:

a) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu Fundacji;

b) naruszenia postanowień statutu Fundacji;

c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;

d) zaistnienia innych okoliczności, które powodują utratę zaufania do danego członka Zarządu;

 1. Śmierci członka Zarządu;

 2. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora lub Prezesa Zarządu;

 3. Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

§ 20

 1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. Realizacja celów statutowych Fundacji.

 2. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.

 3. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.

 4. Sporządzanie budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań.

 5. Opracowywanie planów działania Fundacji określających kierunki jej działania;

 6. Zarządzanie majątkiem Fundacji.

 7. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

 8. Opracowanie regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;

 9. Podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Fundacji.

 10. Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.

 11. Podejmowanie decyzji o ustanowieniu i przyznaniu odznak, medali honorowych, nagród i wyróżnień, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

 12. Powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji.

 13. Podejmowanie decyzji o zmianie Statutu.

 14. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 15. Podejmowanie decyzji w innych sprawach nie przekazanych do kompetencji pozostałym organom Fundacji.

 1. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdania z działalności Fundacji.

§ 21

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie spotkania pocztą elektroniczną, w tym przez e-mail i sms, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

 3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział zaproszeni członkowie Fundacji i goście z głosem doradczym zaproszeni przez Prezesa Zarządu.

 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów.
  W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu.

Sposób Reprezentacji

§ 22

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, upoważnieni są:

 1. Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie.

 2. Dwóch członków Zarządu działający łącznie.

Rada Fundacji

§ 23

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

 2. Rada składa się z 3 do 5 członków.

 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator.

 4. Członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

 6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

 2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

 3. śmierci członka.

 1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. Członkostwo takiej osoby ulega zawieszeniu odpowiednio na czas pełnienia funkcji.

 2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.

 1. Członkowie Rady Fundacji mogą z tytułu pełnienia swoich funkcji otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

§ 24

 1. Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

 4. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

§ 25

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.

 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

Rozdział V

Zmiana Statutu

§ 26

 1. Zmiana statutu może dotyczyć zmian celów oraz organizacji Fundacji.

 2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

Rozdział VI

Połączenie z innymi organizacjami

§ 27

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

§ 28

 1. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

Rozdział VII

Likwidacja Fundacji i przeznaczenie jej majątku

§ 29

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 30

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 31

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celowi Fundacji, wskazanym w tym celu przez Fundatora.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 31

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Partnerzy

Scroll to Top